ข้อมูลสารสนเทศงานให้บริการห้องประชุม


      หากมีปัญหาและข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อ
            ๑. นายธนิศร์ ศรีสวัสดิ์ โทร ๒๑๓๗ หรือ ๐๙๔-๔๙๕-๔๘๕๘
            ๒. นางสาวอุษามณี ตะเภาพงษ์ ๒๙๑๖

Buu Quick Link

169 Long-Hard Bangsaen Road, Saen Sook Sub-district, Mueang District, Chonburi 20131
Tel : 0-3810-2222 Fax : 0-3874-5794 Comments to : ausamanee@buu.ac.th