รายงานการจองห้องประชุม
ว/ด/ป หมายเลขห้อง/ความจุของห้องประชุม
24 มิ.ย. 2560
25 มิ.ย. 2560
26 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560

จองช่วงเช้า     จองช่วงบ่าย     จองทั้งวัน
ผ่านการอนุมัติการจองช่วงเช้า     ผ่านการอนุมัติการจองช่วงบ่าย     ผ่านการอนุมัติการจองทั้งวัน