รายงานการจองห้องประชุม
ว/ด/ป หมายเลขห้อง/ความจุของห้องประชุม
22 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561
24 มี.ค. 2561
25 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561
27 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561

จองช่วงเช้า     จองช่วงบ่าย     จองทั้งวัน
ผ่านการอนุมัติการจองช่วงเช้า     ผ่านการอนุมัติการจองช่วงบ่าย     ผ่านการอนุมัติการจองทั้งวัน