รายงานการจองห้องประชุม
ว/ด/ป หมายเลขห้อง/ความจุของห้องประชุม
19 ก.ค. 2567
20 ก.ค. 2567
21 ก.ค. 2567
22 ก.ค. 2567
23 ก.ค. 2567
24 ก.ค. 2567
25 ก.ค. 2567

จองช่วงเช้า     จองช่วงบ่าย     จองทั้งวัน
ผ่านการอนุมัติการจองช่วงเช้า     ผ่านการอนุมัติการจองช่วงบ่าย     ผ่านการอนุมัติการจองทั้งวัน